Kódex správania dodávateľa | Logman Považan

Kódex správania dodávateľa

Neustále presadzujeme udržateľnosť produktov a riešení, pričom v našich obchodných operáciách spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia, a tým umožňujeme našim zákazníkom uspokojovať súčasné a budúce potreby spoločnosti.

Zaviazali sme sa dodržiavať zásady „Zodpovedne nakupujeme“ a chceme spolupracovať s našimi dodávateľmi na ďalšom rozvoji ich výkonnosti v oblasti udržateľnosti v našom dodávateľskom reťazci. Očakávame, že naši dodávatelia budú plne dodržiavať platné zákony a dodržiavať medzinárodne uznávané pravidlá v oblasti ľudských práv a pracovných podmienok, zdravia a bezpečnosti, obchodnej etiky a environmentálnej udržateľnosti. Očakávame tiež, že naši dodávatelia vynaložia maximálne úsilie na implementáciu týchto noriem u svojich dodávateľov a subdodávateľov.

Zvlášť očakávame, že ako náš dodávateľ budete podporovať, prijímať a uzákoniť nasledujúce pravidlá, ktoré sú rozdelené do troch hlavných kategórií:

 

Životné prostredie

 • Dodržiavate všetky príslušné environmentálne, zdravotné a bezpečnostné predpisy.
 • Podporujete bezpečný a ekologický vývoj, výrobu, prepravu, používanie

a likvidáciu vašich produktov.

 • Používaním vhodných systémov riadenia zaistíte, aby sa kvalita a bezpečnosť produktov zhodovali
 • Chránite život a zdravie svojich zamestnancov a susedov, ako aj širokej verejnosti

 proti nebezpečenstvám, ktoré sú vlastné vašim procesom a produktom.

 • Efektívne využívate zdroje, používate energeticky efektívne a ekologické technológie

a znížiť odpad, ako aj emisie do ovzdušia, vody a pôdy.

 • Minimalizujete svoj negatívny vplyv na biodiverzitu, zmenu klímy a nedostatok vody.

 

Sociálna

 • Podporujete ochranu medzinárodne vyhlásených ľudských práv, bojujete proti nútenej práci

(vrátane moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi) ​​a detskej práce

 • Dodržiavate slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie v súlade s

platnými zákonmi.

 • K svojim zamestnancom pristupujete s rešpektom a poskytujete im pracovné prostredie bez obťažovania alebo zneužívania

akéhokoľvek druhu, hrubého a neľudského zaobchádzania, nezákonných praktík alebo diskriminácie.

 • Umožníte svojim zamestnancom a iným zainteresovaným stranám hlásiť obavy alebo potenciálne nezákonné

praktiky na pracovisku.

 • Dodržiavate minimálne mzdy a pracovný čas v súlade s miestnymi zákonmi a zabezpečujete

náhradu životného minima podľa miestnych životných podmienok

 

Podnikateľská etika

 • Dodržiavate všetky príslušné národné a medzinárodné obchodné zákony a nariadenia vrátane, ale

neobmedzujete sa na obchodné kontroly a sankčné režimy.

 • Obchodnú integritu považujete za základ obchodných vzťahov.
 • Zakazujete všetky druhy úplatkárstva, korupcie a prania špinavých peňazí.
 • Zakazujete dary súkromným alebo verejným činiteľom, ktorých cieľom je ovplyvniť obchodné rozhodnutia alebo inak

povzbudzovať ich, aby konali v rozpore so svojimi záväzkami.

 • Rešpektujete súkromie a dôverné informácie všetkých svojich zamestnancov, firmy a

partnerov, ako aj chránite údaje a duševné vlastníctvo pred zneužitím.

 • Implementujete vhodný systém riadenia súladu, ktorý uľahčuje súlad

s platnými zákonmi, nariadeniami a normami.

 

Je pre nás dôležité zabezpečiť princípy trvalo udržateľného rozvoja v našom dodávateľskom reťazci. Môžete uznať zásady uvedené vyššie alebo preukázať svoj záväzok dodržiavaním vlastného kódexu správania alebo zásad spoločnosti, ktoré tieto štandardy zahŕňajú. Logman-Považan si vyhradzuje právo prerušiť akýkoľvek vzťah z dôvodu nedodržiavania medzinárodných princípov, nenapravenia porušení alebo prejavov nedodržiavania týchto noriem.Sídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis