Politika zdravia a bezpečnosti | Logman Považan

Politika zdravia a bezpečnosti

kProgram realizácie politiky bezpečnosti práce pre spoločnosť LOGMAN POVAŽAN a. s. obsahuje postupy, prostriedky, spôsob a zdroje na dosiahnutie stanovených cieľov. Bol vypracovaný a vydaný v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Zvyšovanie úrovne bezpečnosti práce

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských aktivít spoločnosti.
 • Bezpečný systém práce je prvoradý.
 • Zdravotné a bezpečnostné opatrenia musia byť riadené a nemožno sa spoľahnúť na náhodu.
 • Zlepšovanie pracovných podmienok vedie k väčšej efektivite a efektivita vedie k prosperite a úspechu spoločnosti.
 • Budeme venovať osobitnú pozornosť BOZP žien, mladistvých a osôb so zníženou pracovnou schopnosťou vzhľadom na ich spoločenské postavenie.
 • Vedenie spoločnosti sa zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu stavu BOZP.
 • Podľa výsledkov plnenia budeme stratégiu a plány aktualizovať a dopĺňať.

 

Organizácia BOZP

Vedenie spoločnosti LOGMAN-POVAŽAN má riadenie BOZP za prioritu.

Všetci vedúci zamestnanci sú zodpovední za vytváranie podmienok bezpečnej práce:

 • Zvyšovaním pocitu zodpovednosti u vedúcich zamestnancov za zdravie svojich podriadených. Každý zamestnanec má vedieť, čo má robiť, kto ho kontroluje a komu sa zodpovedá. Systém riadenia je základom pre dobré pracovné postupy.
 • Stanovovaním aktivít vedenia spoločnosti a určovaním zodpovednosti. Neustálym zvyšovaním a  zlepšovaním výkonnosti systému riadenia BOZP.
 • Vytvárať motiváciu zamestnancov.

 

Plánovanie prostriedkov na ochranu zdravia

Vedenie spoločnosti si uvedomuje, že:

 • Plánovanie a vykonávanie politiky prevencie úrazov musí byť realizované zavádzaním bezpečných zariadení, technológií, nových metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia, ale aj prostredníctvom sociálnych opatrení.
 • Plánovanie úloh má byť realistické, ciele dosiahnuteľné a výsledky merateľné. Chceme zapájať zamestnancov cez ich zástupcov do procesu plánovania, kontroly výkonov a riešenia problémov
 • Plánovanie prostriedkov pre zdravotné a bezpečnostné ciele má byť odsúhlasované vedúcimi zamestnancami a zástupcami zamestnancov.
 • Dôležité je poskytovať všetky potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky.

Analýza úrazovosti a eliminácia úrazov

Vedenie spoločnosti bude :

 • Odhaľovať bezprostredné aj skryté príčiny úrazov.
 • Pri všetkých opatreniach považovať za kľúčový nástroj skutočné riziká a poškodenia zdravia.
 • Neustále vyžadovať analyzovanie príčin vzniku úrazov, ale aj incidentov, pri ktorých nedošlo k poškodeniu zdravia.

 

Eliminácia rizík

Sleduje zredukovanie rizika na úroveň, ktorá je akceptovateľná z hľadiska právnych povinností a súčasných technických poznatkov. Eliminácia príčin skutočných a potenciálnych udalostí musí byť úmerná rozsahu rizika.

Vedenie spoločnosti má za cieľ:

 • Odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie.
 • Predchádzať zraneniam a tým znižovať ekonomické straty.
 • Spôsob vykonávania práce prispôsobiť jednotlivcovi, najmä pri projektovaní pracovísk, výbere pracovného zariadenia a voľbe pracovných a výrobných metód.
 • Nahrádzať práce, pri ktorých existuje riziko poškodenia zdravia bezpečnými prácami alebo menej rizikovými prácami.
 • Zohľadňovať ľudské schopnosti, vlastnosti a možnosti najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného zariadenia a pracovných a výrobných postupov, najmä s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivej práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca.
 • Prispôsobovať prácu potrebám zamestnanca a technickému pokroku ako aj prispôsobovať starostlivosť o BOZP technickému pokroku.
 • Nevyžadovať od zamestnancov, aby pokračovali v práci, ak sa vyskytuje vážne alebo hroziace nebezpečenstvo.

 

Kontrola na všetkých stupňoch

 • Zabezpečí dodržiavanie predpisov a noriem BOZP a bude vykonávať kontroly na každom stupni riadenia.
 • Zabezpečí, aby sa kontroloval stav BOZP porovnávaním s právnymi predpismi a normami.
 • Bude plánovať systematickú kontrolu pracovného prostredia, pracovísk a prevádzok.
 • Bude zvyšovať kultúru práce a úroveň kontroly dodržiavania predpisov.
 • Bude sa snažiť o neustále preverovanie plnenia úloh v oblasti BOZP a hľadať cesty na zlepšenie.

 

Prevencia pracovných rizík a chorôb z povolania

Prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia. Bezpečné konanie je zodpovednosťou zamestnanca a je podmienkou zamestnania u nás.

Vedenie spoločnosti bude  :

 • Rozvíjať preventívnu politiku, ktorá pokrýva technológiu, organizáciu práce, pracovné podmienky, sociálne pomery a vplyv faktorov týkajúcich sa pracovného prostredia.
 • Aktívne sledovať stav BOZP pred tým, ako sa niečo stane ( úraz, porucha).
 • Zabezpečí ochranu zdravia a bezpečnú prácu zamestnancom predchádzaním úrazov.
 • Vylučovať nebezpečné spôsoby práce.
 • Uprednostňovať kolektívne ochranné opatrenia pred individuálnymi ochrannými prostriedkami.
 • Zmierňovať jednotvárne práce a úkolovú prácu z hľadiska znižovania ich vplyvu na zdravie .
 • Zohľadňovať schopnosti zamestnancov s ohľadom na ich zdravie.
 • Vykonávať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie prvej predlekárskej pomoci, hasenie požiaru a evakuácie zamestnancov.

Koordinácia

Vedenie spoločnosti chce :

 • Zapájať do realizácie politiky BOZP všetkých zamestnancov.
 • Aby sa všetci zamestnanci zapojili do zabezpečovania ochrany svojho zdravia a pri pracovnej činnosti nezvyšovali riziká vzniku pracovného úrazu.
 • Konzultovať so zamestnancami a ich zástupcami a podporovať tým aktívnu účasť zamestnancov na zabezpečovaní BOZP.
 • Prehlbovať spoluprácu medzi zamestnávateľom a zamestnancami a zabezpečovať obojstrannú informovanosť.
 • Spolupracovať so subdodávateľmi.

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP

Vedenie spoločnosti bude zabezpečovať:

 • Neustále prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie schopností zamestnancov.
 • Zaistenie dostatočnej úrovne školení najmä pre nebezpečné práce.
 • Pripravenosť na havarijné stavy.
 • Poskytovanie primeraných informácií zamestnancom z oblasti BOZP.

Realizácia navrhnutých opatrení

Aby politika BOZP bola úspešná, je nevyhnutné zabezpečiť, aby na všetkých úrovniach organizácie boli stanovené merateľné ciele BOZP. Merateľným výsledkom systému riadenia BOZP je jeho výkonnosť. Základom výkonnosti je realizácia cieľov vlastnej politiky BOZP.

Vedenie spoločnosti:

 • Stanovuje postupy v interných predpisoch a v tomto programe realizácie politiky BOZP.
 • Zabezpečí realizáciu tejto politiky a jej dodržiavanie na všetkých úrovniach.


Sídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis