Zásady obchodnej etiky | Logman Považan

Zásady obchodnej etiky

Korupcia a podplácanie

Logman-Považan netoleruje korupciu. Korupcia je zneužitie postavenia človeka, akéhokoľvek druhu, pre vlastný prospech alebo prospech spoločnosti Logman-Považan. Korupcia zahŕňa, okrem iného, podplácanie, pranie špinavých peňazí, vydieranie, výpalníctvo a rodinkárstvo (prednostné zaobchádzanie s príbuznými alebo priateľmi). Podplácanie je, keď dáte alebo dostanete hodnotný predmet (ponuku, sľub, grant, dar/ peniaze alebo úver) a vďaka tomu sa od vás očakáva, že dáte alebo dostanete nenáležité výhody, napríklad výhody, ktoré nie je možné dosiahnuť čestne alebo zákonne.

Korupcia je trestná a môže mať závažné následky ako pre spoločnosť Logman-Považan, tak i pre zainteresovaných zamestnancov. Spoločnosť Logman-Považan riskuje, že bude odsúdená na platenie vysokých pokút a kompenzácií, rozsiahle audity z úradov, vylúčenie z tendrov a že stratí dobrú povesť. Zainteresovaní zamestnanci riskujú osobné pokuty, osobnú zodpovednosť za škody, prepustenie zo zamestnania a uväznenie.

 

 

Nasledujúce platí pre všetkých zamestnancov:

 • Nesmiete sa dopúšťať žiadnej formy korupcie.
 • Nesmiete uzatvárať žiadne tajné dohody s verejným činiteľmi, zákazníkom, dodávateľom alebo treťou stranou pred rozhodnutím týkajúcim sa nákupu alebo predaja.
 • Musíte odmietnuť prijať akúkoľvek platbu, ktorá nekorešponduje so službou, ktorú je obchodný partner povinný dodať.
 • Nesmiete vykonať obchodné transakcie, ktoré zahŕňajú motiváciu získať osobný prospech alebo podvod akéhokoľvek charakteru.
 • Ak dostanete ponuku od verejného alebo súkromného obchodného partnera, ktorá sa v akejkoľvek forme podobá na korupciu, musíte to okamžite nahlásiť svojmu nadriadenému alebo vedeniu spoločnosti
 • Ak máte pochybnosti, či konáte správne, mali by ste si záležitosť prediskutovať so svojím nadriadeným alebo s vedením spoločnosti.

 

Pranie špinavých peňazí a daňové záležitosti

Spoločnosť Logman-Považan netoleruje pranie špinavých peňazí. Pranie špinavých peňazí sa uskutočňuje, keď peniaze získané z nelegálnych aktivít, vrátane terorizmu, sú prelievané cez legálne podnikateľské aktivity.

 

Nasledujúce platí pre všetkých zamestnancov:  

 • Musíte odmietnuť akékoľvek hotovostné platby alebo šeky vydané neznámou treťou stranou.
 • Musíte sa vyhýbať transakciám, ktoré obchádzajú registráciu alebo požiadavky vykazovania.
 • Musíte sa vyhýbať transakciám, ktoré zahŕňajú krajiny alebo oblasti, ktoré sú známe pre pranie špinavých peňazí alebo majú povesť daňových rajov (okrem prípadov, keď má podnikateľ svoje hlavné činnosti na takomto mieste).
 • Musíte sa vyhýbať plateniu v krajinách, kde spoločnosť Logman-Považan ešte nedostala službu, okrem prípadov, keď je na to pádny dôvod a nemusíme to skrývať.
 • Musíte sa vyhýbať odchýlkam od noriem ako sú nedostatočné, podozrivé alebo falošné platobné údaje.

 

Platby za zrýchlené vybavenie

Spoločnosť Logman-Považan je proti uplatňovaniu platieb za zrýchlené vybavenie. Platby za zrýchlené vybavenie sú malé symbolické sumy, ktoré sa platia nižším verejným činiteľom, aby vykonali rutinnú úlohu, na ktorú máte nárok, a v prípade nezaplatenia by vyústili do značného oneskorenia alebo nepríjemností pre spoločnosť alebo jej zamestnancov. Príkladmi takýchto platieb za zrýchlené vybavenie sú extra platby pri prechode hraníc, za zriadenie telefónnej linky alebo za získanie víz či iného druhu potvrdení.

 

Nasledujúce platí pre všetkých zamestnancov: 

 • Vždy sa musíte vyhýbať plateniu za zrýchlené vybavenie okrem prípadov, keď by nezaplatenie mohlo poškodiť vaše zdravie alebo vašu osobnú bezpečnosť — alebo ak boli vyčerpané všetky ostatné možnosti a suma je bezvýznamná.
 • Ak vo výnimočných prípadoch zaplatíte poplatok za zrýchlené vybavenie, musíte sa pokúsiť minimalizovať platbu a musíte sa pokúsiť získať potvrdenku.
 • Ak ste zaplatili poplatok za zrýchlené vybavenie, musíte sa ubezpečiť, že suma je v programe Helios zaznamenaná ako platba za zrýchlené vybavenie. Zákon si vyžaduje vykazovanie a transparentnosť a je to zásadný prvok v boji platbám za zrýchlené vybavenie.

 

Peniaze z vydierania a výpalníctva

Logman-Považan neplatí kriminálnikom za ochranu proti násiliu voči ľudom ani vandalizmu na majetku.

 

Nasledujúce platí pre všetkých zamestnancov:  

 • Ak vás požiadajú o zaplatenie výpalného, musíte toto nahlásiť svojmu nadriadenému alebo vedeniu spoločnosti

Darčeky a pohostenie

Vo všeobecnosti by mali byť darčeky v obchodných vzťahoch vylúčené alebo v maximálnej možnej miere obmedzené. Avšak, v mnohých krajinách je výmena darčekov bežnou obchodnou praxou a znakom úcty. Zvyky sa v jednotlivých krajinách rôznia a hranica medzi tým, čo je považované za vhodné a nevhodné, môže byť veľmi tenká. Veľké darčeky môžu byť vnímané ako pokus získať neoprávnenú výhodu alebo ovplyvniť rozhodnutie.

Sme presvedčení, že naši zamestnanci použijú zdravý rozum a úsudok, keď budú dávať alebo dostávať darčeky alebo pohostenie a nikdy neponúknu darčeky za účelom získania konkurenčnej výhody. Aby sme zaistili transparentnosť a ochránili zamestnancov spoločnosti Logman-Považan od podozrenia z podplácania, je nutné nahlásiť hodnotu všetkých darčekov.

Nasledujúce platí pre všetkých zamestnancov:  

 • Smiete dávať a prijímať iba také darčeky alebo obchodné pohostenie, ktoré nezaväzujú spoločnosť Logman-Považan alebo príjemcu morálne ani legálne.
 • Nesmiete dať alebo prijať darčeky s hodnotou presahujúcou ekvivalent dvojhodinovej mzdy (váš hrubý plat). Je neprijateľné dostať niekoľko darčekov za krátke časové obdobie od toho istého darcu alebo aby takéto darčeky boli dané rovnakému príjemcovi, a to či už malé alebo veľké. Z tohto dôvodu musíte vždy svojho nadriadeného informovať o darčekoch, ktoré dávate alebo dostávate.
 • Obchodným partnerom nesmiete dať alebo od nich prijať darčeky vo forme peňazí alebo úverov. Toto platí aj pre členov vašej vlastnej rodiny alebo členov rodiny obchodného partnera.
 • Nesmiete sa zúčastňovať alebo organizovať obchodné pohostenia bez obchodného obsahu alebo účelu a na takých, kde vaša prítomnosť nie je potrebná. Pohostenie musí byť vždy v primeranom rozsahu a nesmie byť prehnané.
 • Nesmiete nevhodne ovplyvňovať podnikateľské rozhodnutia, napríklad navrhnutím alebo zaplatením za návštevu prostitútok.
 • Mali by ste si byť vedomí, že darčeky a pohostenie pre verejných činiteľov podliehajú špeciálnym pravidlám. Darčeky a pohostenie sú povolené iba v prípade, že predstavujú symbolickú sumu a musia mať legitímny podnikateľský účel. Všetky darčeky a pohostenie pre verejných činiteľov musia byť vopred schválené a nahlásené generálnemu riaditeľov

 

Dary

Spoločnosť Logman-Považan môže podporovať lokálne organizácie prostredníctvom darov a sponzorstva v prípadoch, keď sa manažment zhodne, že sú relevantné pre záujmy spoločnosti Logman-Považan a podporujú naše správanie. Dary alebo sponzorstvo nesmú spoločnosti Logman-Považan priniesť žiadne neoprávnené výhody, teda výhody, ktoré sa nedajú získať čestne alebo legálne alebo môžu byť vnímané ako podplácanie.

Nasledujúce platí pre všetkých zamestnancov:  

 • Musíte zabezpečiť, že príjemcovia sponzorstva a darov neskončia v konflikte záujmov.
 • Musíte zabezpečiť, že príjemca daru alebo sponzorstva nie je súčasný alebo potenciálny obchodný partner.
 • Musíte zabezpečiť, že príjemca daru alebo sponzorstva nie je napojený na verejnú spoločnosť alebo verejného činiteľa, s ktorým by spoločnosť Logman-Považan chcela nadviazať obchodný vzťah.
 • Musíte zabezpečiť, že prijímajúca organizácia má účel a povesť, ktoré sú v súlade s hodnotami a záujmami spoločnosti Logman-Považan.
 • Musíte zabezpečiť, že príjemca dar alebo sponzorstvo skutočne potrebuje a podal si písomnú žiadosť.
 • Svojmu manažérovi musíte zmluvy o darovaní a sponzorstve nahlásiť.

Férová hospodárska súťaž

Zákony na ochranu hospodárskej súťaže zakazujú akékoľvek formy písomných alebo ústnych dohôd alebo postupov spoločne dohodnutých s konkurentmi týkajúcich sa cien, prerozdelenia trhov alebo zákazníkov, zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo ďalšie situácie, pri ktorých sa narúša alebo obmedzuje voľná hospodárska súťaž. Pre spoločnosť Logman-Považan je rozhodujúce, aby sa pravidlá neporušovali. Porušenia môžu vyústiť do veľkých pokút, zodpovednosti za škody a do straty biznisu, ako aj straty povesti.

 

Nasledujúce platí pre všetkých zamestnancov:

 • Musíte konať v súlade s usmerneniami Programu dodržiavania protimonopolných zákonov.
 • Nesmiete uzatvárať žiadne nelegálne dohody s konkurentom bez ohľadu na to, či je dohoda písomná alebo ústna alebo či ide o tichú dohodu.
 • Nesmiete zneužívať postavenie spoločnosti Logman-Považan na trhu.
 • S konkurentom alebo zástupcom konkurenta si nesmiete vymieňať citlivé obchodné informácie (cena, vývoj ceny, zľavy, atď.).

Informácie o konkurentoch

Pre spoločnosť Logman-Považan je dôležité mať informácie o situácii konkurenta, ale informácie sa musia vždy zbierať etickým spôsobom a v súlade so zákonmi a predpismi, ktoré chránia osobné a firemné duševné práva.

 

Nasledujúce platí pre všetkých zamestnancov: 

 • Informácie o konkurentoch smiete zbierať iba s použitím zákonných zdrojov a nikdy nie od konkurentov.
 • Nesmiete neoprávnene získať, posunúť alebo použiť dôverné informácie, ktoré legálne patria iným.

 

Bezpečnosť výrobkov

Bezpečnosť a kvalita výrobkov sú kľúčové pokiaľ ide o vytváranie dôvery v spoločnosť Logman-Považan a v naše výrobky. Z tohto dôvodu je pre spoločnosť Logman-Považan rozhodujúce, že naše výrobky nemajú nebezpečné vlastnosti, ktoré by mohli spôsobiť škodu ľudom, životnému prostrediu alebo škodu na majetku.

 

Nasledujúce platí pre všetkých zamestnancov: 

 • Musíte prispievať k zabezpečovaniu toho, aby výrobky vždy spĺňali ako špecifikácie spoločnosti Logman-Považan, tak aj príslušné zákony týkajúce sa označovania, bezpečnosti výrobkov a recyklovania.
 • Ak máte dôvodné podozrenie na chyby vo výrobkoch alebo procesoch, ktoré by mohli spôsobiť škodu alebo riziko škody ľuďom, životnému prostrediu alebo majetku, musíte okamžite kontaktovať svojho nadriadeného.


Sídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis