Politika v oblasti ľudských práv a slobôd | Logman Považan

Politika v oblasti ľudských práv a slobôd

Politika v oblasti ľudských práv a rešpektovanie ľudských práv má pre trvalú udržateľnosť spoločnosti Logman-Považan, a.s., zásadný význam. Záväzkom našej spoločnosti je zabezpečovať, aby bolo k ľuďom pristupované úctou a rešpektom.

Politika spoločnosti Logman-Považan, a.s. v oblasti ľudských práv sa riadi medzinárodnými zásadami upravujúcimi ľudské práva, ktoré sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Deklarácii Medzinárodnej organizácie práce o základných princípoch a právach pri práci, v pravidlách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. Spoločnosť má záväzok dodržiavať zásady uvedené v tejto politike.

 

 

 

Akákoľvek diskriminácia je neprístupná

Naším dlhodobým záväzkom je poskytovať rovnaké príležitosti a netolerovať diskrimináciu a obťažovanie. Venujeme sa tomu, aby na pracoviskách nedochádzalo k diskriminácii a obťažovaniu na základe rasy, pohlavia, farby, národnostného alebo spoločenského pôvodu, viery, veku, telesného či mentálneho postihnutia, sexuálnej orientácie, politického názoru alebo iného postavenia chráneného platnými zákonmi. Nábor, prijímanie, rozmiestňovanie, školenie, odmeňovanie a rast zamestnancov v spoločnosti sa zakladajú na kvalifikácii, výkonnosti, znalostiach a skúsenostiach. Bez ohľadu na osobné vlastnosti alebo status, spoločnosť netoleruje pohŕdavé alebo nevhodné správanie, nespravodlivé zaobchádzanie či odplatu akéhokoľvek druhu. Obťažovanie na pracovisku a v akýchkoľvek pracovných záležitostiach mimo pracoviska je neprípustné. Tieto zásady sa vzťahujú nielen na zamestnancov spoločnosti, ale tiež na obchodných partnerov, s ktorými spolupracujeme.

Naším záväzkom je udržiavať pracovisko, na ktorom nedochádza k násiliu, obťažovaniu, zastrašovaniu ani k iným nebezpečným alebo negatívnym podmienkam, spôsobenými vnútornými a vonkajšími hrozbami.

 

Sloboda združovania a kolektívneho vyjednávania

Rešpektujeme právo našich zamestnancov združovať sa, organizovať sa alebo neorganizovať sa, bez pocitu hrozby, akéhokoľvek postihu, zastrašovania alebo obťažovania.

Bezpečné pracovisko

Poskytujeme čisté, bezpečné pracovisko a dodržiavame platné zákony, predpisy a interné požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Máme záväzok zapájať svojich zamestnancov do trvalého zlepšovania zdravia a bezpečnosti na našich pracoviskách. Zamestnanci môžu svoje návrhy, pripomienky a sťažnosti vložiť do na to určenej schránky pre obe pracoviská spoločnosti.

 

Detská práca, otroctvo a obchodovanie s ľuďmi

Dodržiavame všetky lokálne zákony, ktoré upravujú minimálny vek pre vstup do zamestnania podľa dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 138. Nedovoľujeme, aby na pozície, v ktorých je vyžadovaná riziková práca, boli najímané osoby mladšie ako 18 rokov.

Nedovoľujeme držanie akýchkoľvek osôb v otroctve alebo nevoľníctve, používanie akýchkoľvek foriem nútenej, viazanej alebo povinnej práce ani zapájanie do obchodu s ľuďmi.

                       

 

Pracovná doba, mzdy a výhody

Zamestnancom poskytujeme odmenu, ktorá je vo vzťahu k danému odboru a lokálnemu pracovnému trhu konkurenčná. Svoju činnosť vykonávame v súlade s platnými zákonmi o mzde, pracovnej dobe, nadčasoch a výhodách.

Naším záväzkom je vytvárať pracovisko, na ktorom je oceňovaná a rešpektovaná otvorená a čestná komunikácia medzi všetkými zamestnancami. Našou politikou je dodržiavať všetky platné zákony v oblasti práce a zamestnávania.

 

 Sídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis